Stopper innbetalinger fra kunden opp? Vi kan hjelpe

Vi tilbyr en moderne, samfunnsnyttig og mer human måte å nedbetale gjeld

Kreditor kan erfare at kunder plutselig ikke betaler avtalte avdrag. Kunden forteller ofte at det er fordi han står alene oppi dette og sliter slik at han ikke lenger klarer å håndtere gjelden uten hjelp. Det er nettopp denne hjelpen vi kan gi ham.

I en vanlig inkassosak holder kreditor kontakt med kunden for å få inn utestående. Det er ikke alltid kunden svarer. Da blir det sendt purringer og påkrav. Gjelden løper og generer renter helt til den er nedbetalt, eller at det har blitt gjort en avtale. Rettslig pågang kan kanskje være neste skritt.

Om belastningen ved pågang over tid blir for stor for kunden, kan han gjøre seg utilgjengelig og mer eller mindre gi opp. Noen blir også syke. Angst er ganske vanlig i en slik situasjon. Dette er en tapssituasjon for alle parter. Nå er det viktig å få kontakt med kunden og få han til å fortsette å betale avdragene.  Uten at man får kunden til å respondere, kan dette bli en sak der man ikke finner en løsning, der renter og omkostninger bare løper. 

Med en god dialog med kunden stopper ikke betalinger opp

I dette tilfellet kan hjelpen ligge i vår kundebehandling. Vi har en jevnlig kontakt med kunden som også skaper tillit og forutsigbarhet.  Det er nøkkelen til at innbetalinger ikke stopper opp, og at man kan ta tak i et mulig problem før det blir et.  Forteller kunden at han ikke klarer å betale et avdrag i tide ser vi på om dette er et midlertidig eller mer permanent problem. Det må vi løse opp i og vurdere om det kan være nødvendig å reforhandle en løpende avtale.

Å være i forkant av en situasjon vil alltid være en god hjelp. Det er viktig for kreditorene. Denne ordningen passer både godt både for nye kunder og for kunder som er i gang med en avtale.

Når kunden er engasjert i saken lærer han mye om husholdningsøkonomi. Målet er at han tar tilbake kontrollen over egen økonomi og beholder den. Da har kunden egeninteresse i å følge opp. Det bidrar også til at innbetalinger ikke stopper opp. Er det endringer i økonomien bidrar vi  til oppdatering.

Hvordan blir kreditor med i ordningen?

Denne ordningen passer både for kunder som er i gang med en avtale, og for nye kunder. 

 Kreditor laster ned et skjema, fyller ut og returnerer.

Hvilke fordeler får en kreditor som er med i ordningen

  • For kunder kreditor ønsker vi skal følge opp, får vi kontaktdetaljer og  starter saken
  • Vi følger kunden hele veien til man finner en løsning
  • Kunden kommer i gang ved å bruke skjemaet Gjeldshjejpen
  • Med kravoversikt og budsjett lager vi en betalingsplan og starter innbetaling straks 
  • Kreditor kan følge saken fra kundeportalen

Hjelper vi en av kreditors kunder får vi betalt for det  

For å kunne tilby gratis gjeldsrådgivning må vi ha noen inntekter slik at vi kan dekke driftsutgiftene. For å få inntekt må vi selge noe. Det vi har å selge er kompetanse og praktisk arbeid. 
 
Den hjelpen vi gir er ganske omfattende og fritar kreditor for mye arbeid. Derfor betaler kreditor for jobben vi gjør med et Betalingsbidrag
  • Vi samordner alle krav og holder kontakt med kundene
  • Det utarbeides budsjett og kravoversikt brutt ned til pro rata månedsbetaling til den enkelte kreditor
  • Med et positivt budsjett der det er midler til å betjene gjelden setter vi opp en betalingplan
  • Viktig å komme i gang med nedbetalingen så raskt som mulig, derfor starter kunden nedbetalingen selv uten en avtale
  • Vi utarbeider forslag til en utenrettslig gjeldsordning som kreditorene tar stilling til.

 Eksempel

Vi har overført kr. 26 000 til kreditor på vegne av kunden.
Vår betaling er 11% Betalingsbidrag, kr 2 860, som vi fakturerer kreditor.
 
Det betyr i praksis at kundens gjeld er redusert med kr. 2 860 fordi vi har gjort en jobb for kreditor.
 

Dette er en løsning som hindrer at innbetaling stopper opp

For en kunde som følger sin egen sak gir det mye læring. Målet vårt er at kunden skal bli så trygg på husholdningsøkonomi at han kan ta tilbake kontrollen over egen økonomi og beholde den. Da har kunden en egeninteresse i å følge opp betalingene. Det bidrar også til at innbetalinger til kreditorene ikke stopper opp.