Smidig løsning for personer med gjeldsproblemer

Vi innfører et helt nytt system uten renter

I mange tiår har det vært vanlig å bruke renter når en person har lånt penger og skal betale tilbake det han har lånt. Det har det heller aldri vært spørsmål om. Det er et sunt prinsipp. Det det er spørsmål om, er hvordan tilbakebetalingen skal skje. Vi har sett den voldsomme veksten i gjeldsproblemer og er opptatt av å finne gode løsninger.
Når vi ser rentebelastningen enkelte opplever, og hvordan det går ut over livssituasjonen må vi undres om det finnes andre løsninger, andre veier ut av gjeldsproblemet. 

Vi har en del år sett hvordan de takler problemet i andre land. Den løsningen vi har festet oss ved, videreutviklet og tilpasset norske forhold har vi hentet fra Storbritannia. Der har man i snart 30 år hatt dette systemet der man betaler gjelden, men uten renter. Da kan kunden betale ned lånet fortere, og i et tempo han ikke blir ødelagt av. Kreditorene får også dekket inn sitt utestående fortere. Det er også viktig for kunden at gjelden ikke kan øke i nedbetalingsperioden. 

Noen opplever i dag at rentebelastningen er så stor at innbetalingene blir «spist opp» av renter slik at gjelden kan øke etter en innbetaling. Det skjer ikke i dette systemet. Det sikrer forutsigbarhet for kunden. Derfor er det dette systemet vi bruker og vil skal være standarden for gjeldsarbeid i Norge.

I Storbritannia var de svært fremsynte og laget et nytt system uten renter

De hadde samme erfaringer som vi hadde i Norge. Allerede rundt 1990 begynte de å arbeide for å lage et nytt system der kunden betaler gjelden, men ikke renter. Det ble innført i 1993. 

Kreditorenes argumentasjonen gikk på at uten renter som driftsinntekter, kunne man ikke drive inkassovirksomhet. 

Det er selvsagt riktig, slik at de sammen med kreditorene utviklet en helt ny inntjeningsmodell, en alternativ inntjening.
De fant ut at i omtrent alle saker var det ofte diskusjoner og søknader om å få ettergitt, eller strøket hele eller deler av kravet. I tillegg til at dette var tidkrevende, var det ofte tap i noen av sakene. 

Da kunne man like godt bake inn dette i selve systemet. Som ansvarlige kreditorer valgte de å  gjøre dette til til et bidrag til driftskostnader. De gjorde det hele til en ren forretningstransaksjon som var enkel og forutsigbar.

Vi gjør dette til en ren forretningstransaksjon

I en transaksjon er vi avhengige av at det er to parter som kan ha nytte av hverandre. Her er det vi som har vår kompetanse å selge. Vi er derfor selger som har dette produktet «Kompetanse». Da trenger vi en kjøper. Kreditor har stor nytte av at vi gjør en jobb for han med en ny kunde. Han er da kjøper av vårt produkt «Kompetanse». 

Når det kommer inn en ny kunde gjør vi en avtale med kreditor der vi får kundens kontaktdetaljer. Så gjør vi hele jobben for kreditor frem til det er funnet en løsning. Kreditor kan lene seg tilbake og bruke tiden til andre ting. Vår betaling for hele jobben er et «betalingsbidrag», som er 13% av midler kunden overfører til kreditor.

Det er også innsparinger og forenklinger i administrasjonen. Purringer og påminnelse skal heller ikke brukes, det er innsparing på telefon og porto for å nevne noe.

Eksempel på fordeling av betalingsbidrag Inn Ut
Kunden betaler ned på sin gjeld til kreditor 12000
Foreningen mottar betalingsbidrag fra kreditor 1560
Kreditor mottar innbetaling på sitt tilgodehavende 1560
Netto innbetaling til kreditor 10440
Regnskapet er i balanse 12000 12000
Beløp nedbetalt på gjelden til kunden 12000

«Betalingsbidrag» er den alternative inntjeningen som skal erstatte bortfall av renteinntekter for kreditor.

Hva er inkludert i «betalingsbidraget» ?

I og med at kreditor har kjøpt denne tjenesten av oss skal vi gjøre alt nødvendig arbeid frem til det er funnet en løsning. Det kan være ganske omfattende: Hente inn gjeldsinformasjon og sette opp kravoversikt, ha all kontakt med kreditorene og det offentlige. Vi setter opp forslag og fremforhandler løsninger for å nevne noe.

I «betalingsbidraget» ligger også innsparing og forenklinger. Det skal ikke sendes purringer og påminnelser lengre. Innsparing på porto og administrasjon er viktige elementer.

Kreditor kan bruke tiden til andre oppgaver.

Hva vil vi oppnå med vårt nye system?

Våre tanker rundt systemet er at den som har kommet i en situasjon der han ikke lenger kan overholde sine økonomiske forpliktelser, skal finne et sted han kan gå for å få gratis hjelp uten å oppleve å bli stigmatisert. Foreningen Gjeldsassistanse er et slikt sted!

Tilbudet vårt er et lavterskeltilbud som har en human og positiv måte å kommunisere med den som har kommet i gjeldsproblemer. Det er dessverre fortsatt mye stigma rundt gjeld, og det er noe vi må endre på. Vi bruker også mye humor i arbeidet!

Vi ønsker at den som snakker med oss på telefon eller på andre måter skal ha en god opplevelse som er med på å bygge tillit. Tillit er svært viktig når vi skal jobbe med en sak. Derfor er en kunden med i arbeidet med saken sin, og vi har en løpende dialog.

Tanken bak dette er at når vi får en ny kunde skal vedkommende føle seg trygg på at gjennom en god dialog og et positivt samarbeid kan endelig den lange veien til gjeldfrihet begynne.

Men vedkommende går ikke alene! Han går sammen med oss. Vi er der for å støtte og motivere hele veien til saken får en løsning.

Vil du støtte oss i kampen mot renter?

Flere artikler